अमरकोषसम्पद्

         

अण्डज (पुं) == मत्स्यः

पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः 
वारिवर्गः 1.10.17.1.6

पर्यायपदानि
 पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः।
 विसारः शकुली चाथ गडकः शकुलार्भकः॥

 पृथुरोमन् (पुं)
 झष (पुं)
 मत्स्य (पुं)
 मीन (पुं)
 वैसारिण (पुं)
 अण्डज (पुं)
 विसार (पुं)
 शकुली (पुं)
अर्थान्तरम्
 नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः।
 पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः।
 स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः।

 अण्डज (पुं) - ब्रह्मा 1.1.17.3
 अण्डज (पुं) - पक्षी 2.5.33.1
 अण्डज (वि) - पक्षिसर्पाद्याः 3.1.51.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue