अमरकोषसम्पद्

         

रोहित (पुं) == रोहितमत्स्यः

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः 
वारिवर्गः 1.10.19.2.1

पर्यायपदानि
 रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः॥

 रोहित (पुं)
अर्थान्तरम्
 इन्द्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्॥
 लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः।
 गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः॥

 रोहित (नपुं) - ऋजु इन्द्रधनुस् 1.3.10.2
 रोहित (पुं) - रक्तवर्णः 1.5.15.1
 रोहित (पुं) - मृगभेदः 2.5.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue