अमरकोषसम्पद्

         

+निशाकर (पुं) == चन्द्रः

द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः 
दिग्वर्गः 1.3.15.1.4.2

पर्यायपदानि
 हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः॥
 विधुः सुधांशुः शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः।
 अब्जो जैवातृकः सोमो ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः॥
 द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः।

 हिमांशु (पुं)
 चन्द्रमस् (पुं)
 चन्द्र (पुं)
 इन्दु (पुं)
 कुमुदबान्धव (पुं)
 विधु (पुं)
 सुधांशु (पुं)
 शुभ्रांशु (पुं)
 ओषधीश (पुं)
 निशापति (पुं)
 अब्ज (पुं)
 जैवातृक (पुं)
 सोम (पुं)
 सोमन् (पुं)
 ग्लौ (पुं)
 मृगाङ्क (पुं)
 +शशाङ्क (पुं)
 कलानिधि (पुं)
 द्विजराज (पुं)
 शशधर (पुं)
 नक्षत्रेश (पुं)
 क्षपाकर (पुं)
 +निशाकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे /।

 निशाकर (पुं) - पूर्णचन्द्रसहिता पूर्णिमा 1.4.8.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue