अमरकोषसम्पद्

         

ज्योत्स्ना (स्त्री) == ज्योत्स्ना

चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता 
दिग्वर्गः 1.3.16.2.3

पर्यायपदानि
 चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता॥

 चन्द्रिका (स्त्री)
 कौमुदी (स्त्री)
 ज्योत्स्ना (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 [तमिस्रा]{f} तामसी रात्रि/[र्ज्यौत्स्नी]{f} चन्द्रिकयान्विता /।

 +ज्योत्स्ना (स्त्री) - चन्द्रिकायुक्तरात्रिः 1.4.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue