अमरकोषसम्पद्

         

प्रसाद (पुं) == नैर्मल्यम्

चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता 
दिग्वर्गः 1.3.16.2.4

पर्यायपदानि
 चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता॥

 प्रसाद (पुं)
 प्रसन्नता (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च।

 प्रसाद (पुं) - अनुसरणम् 3.3.91.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue