अमरकोषसम्पद्

         

अवाच् (वि) == दक्षिणदिक्

अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम् 
दिग्वर्गः 1.3.2.2.1

पर्यायपदानि
 प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः॥
 अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम्।

 अवाची (स्त्री)
 +अपाची (स्त्री)
 अवाच् (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue