अमरकोषसम्पद्

         

इन्द्र (पुं) == पूर्वदिशायाः स्वामी

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् 
दिग्वर्गः 1.3.2.4.1

पर्यायपदानि
 इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्।

 इन्द्र (पुं)
अर्थान्तरम्
 इन्द्रो मरुत्वान् मघवा बिडौजाः पाकशासनः।

 इन्द्र (पुं) - इन्द्रः 1.1.41.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue