अमरकोषसम्पद्

         

मरुत् (पुं) == वायव्यदिशायाः स्वामी

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् 
दिग्वर्गः 1.3.2.4.6

पर्यायपदानि
 इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्।

 मरुत् (पुं)
अर्थान्तरम्
 समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः॥
 हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे मरुतौ पवनामरौ।

 मरुत् (पुं) - वायुः 1.1.62.2
 मरुत् (पुं) - वायुदेवः 3.3.59.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue