अमरकोषसम्पद्

         

मैत्रावरुणि (पुं) == अगस्त्यः

मैत्रावरुणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी 
दिग्वर्गः 1.3.20.2.1

पर्यायपदानि
 ध्रुव औत्तानपादिः स्यादगस्त्यः कुम्भसम्भवः।
 मैत्रावरुणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी॥

 अगस्त्य (पुं)
 +अगस्ति (पुं)
 कुम्भसम्भव (पुं)
 +कुम्भज (पुं)
 मैत्रावरुणि (पुं)
 +मैत्रावरुण (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्राचेतसश्चादिकविः स्यान्मैत्रावरुणिश्च सः।

 मैत्रावरुणि (पुं) - वाल्मीकिः 2.7.36.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue