अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.20

ध्रुव औत्तानपादिः स्यादगस्त्यः कुम्भसम्भवः
मैत्रावरुणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी

ध्रुव (पुं) = ध्रुवः. 1.3.20.1.1

English: polar star

औत्तानपादि (पुं) = ध्रुवः. 1.3.20.1.2

English: polar star

अगस्त्य (पुं) = अगस्त्यः. 1.3.20.1.3

English: agastya

+अगस्ति (पुं) = अगस्त्यः. 1.3.20.1.3.2

English: agastya

कुम्भसम्भव (पुं) = अगस्त्यः. 1.3.20.1.4

English: agastya

+कुम्भज (पुं) = अगस्त्यः. 1.3.20.1.4.2

English: agastya

मैत्रावरुणि (पुं) = अगस्त्यः. 1.3.20.2.1

English: agastya

+मैत्रावरुण (पुं) = अगस्त्यः. 1.3.20.2.1.2

English: agastya

लोपामुद्रा (स्त्री) = लोपामुद्रा. 1.3.20.2.2

English: agastya's wife

सधर्मिणी (स्त्री) = पत्नी. 1.3.20.2.3

English: wife

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue