अमरकोषसम्पद्

         

ऋक्ष (नपुं) == नक्षत्रम्

नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम् 
दिग्वर्गः 1.3.21.1.2

पर्यायपदानि
 नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्।

 नक्षत्र (नपुं)
 ऋक्ष (नपुं)
 भ (नपुं)
 तारा (स्त्री)
 तारका (स्त्री)
 उडु (स्त्री-नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्योनाकशुकनासर्क्षदीर्घवृन्तकुटन्नटाः।

 ऋक्ष (पुं) - शोणकः 2.4.57.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue