अमरकोषसम्पद्

         

दाक्षायणी (स्त्री) == अश्विनीत्यादि-नक्षत्राणाम् संज्ञा

दाक्षायण्योऽश्विनीत्यादि तारा अश्वयुगश्विनी 
दिग्वर्गः 1.3.21.2.1

पर्यायपदानि
 दाक्षायण्योऽश्विनीत्यादि तारा अश्वयुगश्विनी॥

 दाक्षायणी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा।

 दाक्षायणी (स्त्री) - पार्वती 1.1.37.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue