अमरकोषसम्पद्

         

ईश (पुं) == ईशानदिशायाः स्वामी

कुबेरः ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात् 
दिग्वर्गः 1.3.3.1.2

पर्यायपदानि
 कुबेरः ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्।

 ईश (पुं)
अर्थान्तरम्
 शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः।

 ईश (पुं) - शिवः 1.1.30.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue