अमरकोषसम्पद्

         

बृहस्पति (पुं) == ईशानदिशायाः ग्रहः

बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः 
दिग्वर्गः 1.3.3.3.2

पर्यायपदानि
 बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः।

 बृहस्पति (पुं)
अर्थान्तरम्
 बृहस्पतिः सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरुः।

 बृहस्पति (पुं) - बृहस्पतिः 1.3.24.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue