अमरकोषसम्पद्

         

ऐरावत (पुं) == पूर्वदिग्गजः

ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः 
दिग्वर्गः 1.3.3.4.1

पर्यायपदानि
 ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः॥

 ऐरावत (पुं)
अर्थान्तरम्
 ऐरावतोऽभ्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः॥
 ऐरावतो नागरङ्गो नादेयी भूमिजम्बुका।

 ऐरावत (पुं) - इन्द्रहस्तिः 1.1.46.2
 ऐरावत (पुं) - नारङ्गी 2.4.38.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue