अमरकोषसम्पद्

         

कुमुद (पुं) == नैरृतदिग्गजः

ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः 
दिग्वर्गः 1.3.3.4.4

पर्यायपदानि
 ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः॥

 कुमुद (पुं)
अर्थान्तरम्
 इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्सिते कुमुदकैरवे॥

 कुमुद (पुं-नपुं) - शुक्लोत्पलम् 1.10.37.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue