अमरकोषसम्पद्

         

कपिला (स्त्री) == पुण्डरीकस्य हस्तिनी

करिण्योऽभ्रमुकपिलापिङ्गलानुपमाः क्रमात् 
दिग्वर्गः 1.3.4.2.2

पर्यायपदानि
 करिण्योऽभ्रमुकपिलापिङ्गलानुपमाः क्रमात्॥

 कपिला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 हरेणू रेणुका कौन्ती कपिला भस्मगन्धिनी॥
 कपिला भस्मगर्भा सा शिरीषस्तु कपीतनः।

 कपिला (स्त्री) - शुक्लसारशिंशपा 2.4.63.1
 कपिला (स्त्री) - हरेणुका 2.4.120.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue