अमरकोषसम्पद्

         

चक्रवाल (पुं) == चक्राकारदिशः नाम

अभ्यन्तरं त्वन्तरालं चक्रवालं तु मण्डलम् 
दिग्वर्गः 1.3.6.1.3

पर्यायपदानि
 अभ्यन्तरं त्वन्तरालं चक्रवालं तु मण्डलम्।

 चक्रवाल (पुं)
 मण्डल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 लोकालोकश्चक्रवालस्त्रिकूटस्त्रिककुत्समौ।

 चक्रवाल (पुं) - लोकालोकपर्वतः 2.3.2.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue