अमरकोषसम्पद्

         

प्रलय (पुं) == प्रलयः

संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि 
कालवर्गः 1.4.22.2.2

पर्यायपदानि
 संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि॥

 संवर्त (पुं)
 प्रलय (पुं)
 कल्प (पुं)
 क्षय (पुं)
 कल्पान्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेष्टता॥
 स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः।

 प्रलय (पुं) - सात्विकभावः 1.7.33.2
 प्रलय (पुं) - मरणम् 2.8.116.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue