अमरकोषसम्पद्

         

पाप (नपुं) == पापम्

अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम् 
कालवर्गः 1.4.23.1.3

पर्यायपदानि
 अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्।
 कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्॥

 पङ्क (पुं-नपुं)
 पाप्मन् (पुं)
 पाप (नपुं)
 किल्बिष (नपुं)
 कल्मष (नपुं)
 कलुष (नपुं)
 वृजिन (नपुं)
 एनस् (नपुं)
 अघ (नपुं)
 अंहस् (नपुं)
 +अंघस् (नपुं)
 दुरित (नपुं)
 दुष्कृत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वञ्चकः॥

 पाप (वि) - परद्रोहकारी 3.1.47.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue