अमरकोषसम्पद्

         

कलुष (नपुं) == पापम्

कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम् 
कालवर्गः 1.4.23.2.1

पर्यायपदानि
 अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्।
 कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्॥

 पङ्क (पुं-नपुं)
 पाप्मन् (पुं)
 पाप (नपुं)
 किल्बिष (नपुं)
 कल्मष (नपुं)
 कलुष (नपुं)
 वृजिन (नपुं)
 एनस् (नपुं)
 अघ (नपुं)
 अंहस् (नपुं)
 +अंघस् (नपुं)
 दुरित (नपुं)
 दुष्कृत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 त्रिष्वागाधात्प्रसन्नोऽच्छः कलुषोऽनच्छ आविलः॥

 कलुष (वि) - मलिनजलम् 1.10.14.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue