अमरकोषसम्पद्

         

आमोद (पुं) == आनन्दः

मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः 
कालवर्गः 1.4.24.2.6

पर्यायपदानि
 मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः॥
 स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च।

 मुद् (स्त्री)
 प्रीति (स्त्री)
 प्रमद (पुं)
 हर्ष (पुं)
 प्रमोद (पुं)
 आमोद (पुं)
 सम्मद (पुं)
 आनन्दथु (पुं)
 आनन्द (पुं)
 शर्मन् (नपुं)
 शात (नपुं)
 +सात (नपुं)
 सुख (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आमोदः सोऽतिनिर्हारी वाच्यलिङ्गत्वमागुणात्॥
 गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः॥

 आमोद (पुं) - सुगन्धः 1.5.10.2
 आमोद (पुं) - मदः 3.3.91.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue