अमरकोषसम्पद्

         

क्षेत्रज्ञ (पुं) == आत्मा

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम् 
कालवर्गः 1.4.29.1.1

पर्यायपदानि
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।

 क्षेत्रज्ञ (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 पुरुष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः।

 क्षेत्रज्ञ (पुं) - पुरुषः 3.3.33.1
 क्षेत्रज्ञ (वि) - कुशलः 3.3.33.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue