अमरकोषसम्पद्

         

+ज्योत्स्ना (स्त्री) == चन्द्रिकायुक्तरात्रिः

तमिस्राf तामसी रात्रि/र्ज्यौत्स्नीf चन्द्रिकयान्विता / 
कालवर्गः 1.4.5.1.3.2

पर्यायपदानि
 [तमिस्रा]{f} तामसी रात्रि/[र्ज्यौत्स्नी]{f} चन्द्रिकयान्विता /।

 ज्यौत्स्नी (स्त्री)
 +ज्योत्स्ना (स्त्री)
 +ज्योत्स्नी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता॥

 ज्योत्स्ना (स्त्री) - ज्योत्स्ना 1.3.16.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue