अमरकोषसम्पद्

         

कृष्ण (पुं) == कृष्णवर्णः

कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकः 
धीवर्गः 1.5.14.1.1

पर्यायपदानि
 कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकः।

 कृष्ण (पुं)
 नील (पुं)
 असित (पुं)
 श्याम (पुं)
 काल (पुं)
 श्यामल (पुं)
 मेचक (पुं)
अर्थान्तरम्
 विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः।
 पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ॥
 मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्।

 कृष्ण (पुं) - विष्णुः 1.1.18.1
 कृष्ण (पुं) - अपरपक्षः 1.4.12.2
 कृष्ण (नपुं) - मरीचम् 2.9.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue