अमरकोषसम्पद्

         

+पलाश (पुं) == हरितवर्णः

पीतो गौरो हरिद्राभः पलाशो हरितो हरित् 
धीवर्गः 1.5.14.2.4.2

पर्यायपदानि
 पीतो गौरो हरिद्राभः पलाशो हरितो हरित्॥

 पालाश (पुं)
 +पलाश (पुं)
 हरित (पुं)
 हरित् (पुं)
अर्थान्तरम्
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।
 कर्चूरोऽपि पलाशोऽथ कारवेल्लः कठिल्लकः॥
 पलाशे किंशुकः पर्णो वातपोतोऽथ वेतसे॥

 पलाश (नपुं) - पत्रम् 2.4.14.1
 पलाश (पुं) - पलाशः 2.4.29.2
 पलाश (पुं) - कचूरः 2.4.154.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue