अमरकोषसम्पद्

         

रस (पुं) == रसनेन्द्रियविषयः

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी 
धीवर्गः 1.5.7.2.4

पर्यायपदानि
 रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी॥

 रस (पुं)
अर्थान्तरम्
 वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥
 क्षारः काचोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे॥
 शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः।

 रस (पुं) - पारदः 2.9.99.2
 रस (पुं) - गन्धरसः 2.9.104.2
 रस (पुं) - गुणः 3.3.228.1
 रस (पुं) - रागः 3.3.228.1
 रस (पुं) - शृङ्गारादिः 3.3.228.1
 रस (पुं) - विषम् 3.3.228.1
 रस (पुं) - वीर्यम् 3.3.228.1
 रस (पुं) - द्रवः 3.3.228.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue