अमरकोषसम्पद्

         

मधुर (पुं) == मधुररसः

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः 
धीवर्गः 1.5.9.1.3

पर्यायपदानि
 तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः।

 मधुर (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्वादुप्रियौ च मधुरौ क्रूरौ कठिननिर्दयौ।

 मधुर (वि) - मधुरम् 3.3.192.1
 मधुर (वि) - प्रियम् 3.3.192.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue