अमरकोषसम्पद्

         

कटु (पुं) == कटुरसः

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः 
धीवर्गः 1.5.9.1.5

पर्यायपदानि
 तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः।

 कटु (पुं)
अर्थान्तरम्
 कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी॥
 रसे कटुः कट्वकार्ये त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः॥

 कटु (स्त्री) - कटुरोहिणी 2.4.85.2
 कटु (नपुं) - अकार्यम् 3.3.35.2
 कटु (वि) - मत्सरः 3.3.35.2
 कटु (वि) - तीक्ष्णम् 3.3.35.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue