अमरकोषसम्पद्

         

सामन् (नपुं) == सामवेदः

स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी 
शब्दादिवर्गः 1.6.3.2.2

पर्यायपदानि
 स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी॥

 सामन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्॥
 साहसं तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ।

 सामन् (नपुं) - उपायाः 2.8.20.2
 सामन् (नपुं) - सामः 2.8.21.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue