अमरकोषसम्पद्

         

ऋषभ (पुं) == ऋषभस्वरः

निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः 
नाट्यवर्गः 1.7.1.1.2

पर्यायपदानि
 निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः।

 ऋषभ (पुं)
अर्थान्तरम्
 भारद्वाजी तु सा वन्या शृङ्गी तु ऋषभो वृषः॥
 उक्षा भद्रो बलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः॥

 ऋषभ (पुं) - ऋषभाख्यौषधिः 2.4.116.2
 ऋषभ (पुं) - वृषभः 2.9.59.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue