अमरकोषसम्पद्

         

प्रलय (पुं) == सात्विकभावः

घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेष्टता 
नाट्यवर्गः 1.7.33.2.4

पर्यायपदानि
 घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेष्टता॥

 प्रलय (पुं)
 नष्टचेष्टता (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि॥
 स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः।

 प्रलय (पुं) - प्रलयः 1.4.22.2
 प्रलय (पुं) - मरणम् 2.8.116.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue