अमरकोषसम्पद्

         

तत (नपुं) == वीणादिवाद्यम्

ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम् 
नाट्यवर्गः 1.7.4.1.1

पर्यायपदानि
 ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्।

 तत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ग्रन्थितं सन्दितं दृब्धं विसृतं विस्तृतं ततम्।

 तत (वि) - लब्धप्रसरम् 3.1.86.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue