अमरकोषसम्पद्

         

प्रवाल (पुं) == वीणादण्डः

वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः 
नाट्यवर्गः 1.7.7.1.2

पर्यायपदानि
 वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः।

 वीणादण्ड (पुं)
 प्रवाल (पुं)
अर्थान्तरम्
 मुक्ताथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंसकम्।
 प्रवालमङ्कुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च।

 प्रवाल (पुं-नपुं) - प्रवालमणिः 2.9.93.1
 प्रवाल (पुं-नपुं) - नूतनाङ्कुरः 3.3.205.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue