अमरकोषसम्पद्

         

नारक (पुं) == नरकः

स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम् 
नरकवर्गः 1.9.1.1.1

पर्यायपदानि
 स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम्।

 नारक (पुं)
 नरक (पुं)
 निरय (पुं)
 दुर्गति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सङ्घातः कालसूत्रं चेत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः।

 नारक (पुं) - नरकस्थप्राणी 1.9.2.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue