अमरकोषसम्पद्

         

तपन (पुं) == नरकभेदः

तद्भेदास्तपनावीचिमहारौरवरौरवाः 
नरकवर्गः 1.9.1.2.1

पर्यायपदानि
 तद्भेदास्तपनावीचिमहारौरवरौरवाः॥
 सङ्घातः कालसूत्रं चेत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः।

 तपन (पुं)
 अवीचि (पुं)
 महारौरव (पुं)
 रौरव (पुं)
 सङ्घात (पुं)
 कालसूत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 भानुर्हंसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः।

 तपन (पुं) - सूर्यः 1.3.31.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue