अमरकोषसम्पद्

         

जगती (स्त्री) == लोकः

त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत् 
भूमिवर्गः 2.1.6.1.1

पर्यायपदानि
 त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्।

 जगती (स्त्री)
 लोक (पुं)
 विष्टप (नपुं)
 भुवन (नपुं)
 जगत् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा।
 जगती जगति च्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि॥

 जगती (स्त्री) - भूमिः 2.1.3.4
 जगती (स्त्री) - जगतीच्छन्दः 3.3.71.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue