अमरकोषसम्पद्

         

जनङ्गम (पुं) == चण्डालः

चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्तिजनङ्गमाः 
शूद्रवर्गः 2.10.19.2.5

पर्यायपदानि
 चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्तिजनङ्गमाः॥
 निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसाः।

 चण्डाल (पुं)
 प्लव (पुं)
 मातङ्ग (पुं)
 दिवाकीर्ति (पुं)
 जनङ्गम (पुं)
 निषाद (पुं)
 श्वपच (पुं)
 अन्तेवासिन् (पुं)
 चाण्डाल (पुं)
 पुक्कस (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue