अमरकोषसम्पद्

         

कुलक (पुं) == कारुसङ्घे मुख्यः

कुलकः स्यात्कुलश्रेष्ठी मालाकारस्तु मालिकः 
शूद्रवर्गः 2.10.5.2.1

पर्यायपदानि
 कुलकः स्यात्कुलश्रेष्ठी मालाकारस्तु मालिकः॥

 कुलक (पुं)
 कुलश्रेष्ठिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 सुषवी चाथ कुलकं पतोलस्तिक्तकः पटुः।
 काकेन्दुः कुलकः काकतिन्दुकः काकपीलुके।

 कुलक (पुं) - कटुतिन्दुकः 2.4.39.1
 कुलक (पुं) - पटोलः 2.4.155.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue