अमरकोषसम्पद्

         

निगम (पुं) == नगरम्

स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम् 
पुरवर्गः 2.2.1.2.2

पर्यायपदानि
 पूः स्त्री पुरीनगर्यौ वा पत्तनं पुटभेदनम्।
 स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्॥

 पुर् (स्त्री)
 पुरी (स्त्री)
 नगरी (स्त्री-नपुं)
 पत्तन (नपुं)
 पुटभेदन (नपुं)
 स्थानीय (नपुं)
 निगम (पुं)
अर्थान्तरम्
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 निगम (पुं) - मूलनगरादन्यनगरम् 3.3.140.1
 निगम (पुं) - वणिक्पथः 3.3.140.1
 निगम (पुं) - वेदः 3.3.140.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue