अमरकोषसम्पद्

         

क्षौम (पुं-नपुं) == हर्म्याद्युपरिगृहम्

शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम् 
पुरवर्गः 2.2.12.1.4

पर्यायपदानि
 शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम्।

 अट्ट (पुं)
 क्षौम (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 क्षौमं दुकूलं स्याद्द्वे तु निवीतं प्रावृतं त्रिषु॥

 क्षौम (पुं-नपुं) - पट्टवस्त्रम् 2.6.113.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue