अमरकोषसम्पद्

         

प्रतीहार (पुं) == द्वारम्

स्त्री द्वार्द्वारं प्रतीहारः स्याद्वितर्दिस्तु वेदिका 
पुरवर्गः 2.2.16.1.3

पर्यायपदानि
 स्त्री द्वार्द्वारं प्रतीहारः स्याद्वितर्दिस्तु वेदिका।

 द्वा (स्त्री)
 द्वार (नपुं)
 प्रतीहार (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रतीहारो द्वारपालद्वास्थद्वास्थितदर्शकाः।

 प्रतीहार (पुं) - द्वारपालकः 2.8.6.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue