अमरकोषसम्पद्

         

अनन्ता (स्त्री) == शारिवा

गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा 
वनौषधिवर्गः 2.4.112.1.4

पर्यायपदानि
 गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा।

 गोपी (स्त्री)
 श्यामा (स्त्री)
 शारिवा (स्त्री)
 अनन्ता (स्त्री)
 उत्पलशारिवा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा।
 विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका॥
 सहस्रवीर्याभार्गव्यौ रुहानन्ताथ सा सिता॥
 रोदनी कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा।

 अनन्ता (स्त्री) - भूमिः 2.1.2.1
 अनन्ता (स्त्री) - धन्वयासः 2.4.92.1
 अनन्ता (स्त्री) - अग्निशिखा 2.4.136.2
 अनन्ता (स्त्री) - दूर्वा 2.4.158.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue