अमरकोषसम्पद्

         

ऋषभ (पुं) == ऋषभाख्यौषधिः

भारद्वाजी तु सा वन्या शृङ्गी तु ऋषभो वृषः 
वनौषधिवर्गः 2.4.116.2.3

पर्यायपदानि
 भारद्वाजी तु सा वन्या शृङ्गी तु ऋषभो वृषः॥

 शृङ्गी (स्त्री)
 ऋषभ (पुं)
 वृष (पुं)
अर्थान्तरम्
 निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः।
 उक्षा भद्रो बलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः॥

 ऋषभ (पुं) - ऋषभस्वरः 1.7.1.1
 ऋषभ (पुं) - वृषभः 2.9.59.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue