अमरकोषसम्पद्

         

कपिला (स्त्री) == हरेणुका

हरेणू रेणुका कौन्ती कपिला भस्मगन्धिनी 
वनौषधिवर्गः 2.4.120.2.4

पर्यायपदानि
 ताम्बूलवल्ली तम्बूली नागवल्ल्यप्यथ द्विजा।
 हरेणू रेणुका कौन्ती कपिला भस्मगन्धिनी॥

 द्विजा (स्त्री)
 हरेणू (स्त्री)
 रेणुका (स्त्री)
 कौन्ती (स्त्री)
 कपिला (स्त्री)
 भस्मगन्धिनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 करिण्योऽभ्रमुकपिलापिङ्गलानुपमाः क्रमात्॥
 कपिला भस्मगर्भा सा शिरीषस्तु कपीतनः।

 कपिला (स्त्री) - पुण्डरीकस्य हस्तिनी 1.3.4.2
 कपिला (स्त्री) - शुक्लसारशिंशपा 2.4.63.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue