अमरकोषसम्पद्

         

कुन्द (पुं) == कुन्दुरुः

वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू 
वनौषधिवर्गः 2.4.121.2.4

पर्यायपदानि
 वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू॥

 पालङ्क्या (स्त्री)
 मुकुन्द (पुं)
 कुन्द (पुं)
 कुन्दुरु (पुं)
अर्थान्तरम्
 मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव॥
 माध्यं कुन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः।

 कुन्द (पुं) - विशेषनिधिः 1.1.71.4
 कुन्द (पुं-नपुं) - कुन्दम् 2.4.73.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue