अमरकोषसम्पद्

         

वृद्ध (नपुं) == शैलेयम्

कालानुसार्यवृद्धाश्मपुष्पशीतशिवानि तु 
वनौषधिवर्गः 2.4.122.2.2

पर्यायपदानि
 कालानुसार्यवृद्धाश्मपुष्पशीतशिवानि तु॥
 शैलेयं तालपर्णी तु दैत्या गन्धकुटी मुरा।

 कालानुसार्य (नपुं)
 वृद्ध (नपुं)
 अश्मपुष्प (नपुं)
 शीतशिव (नपुं)
 शैलेय (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि॥

 वृद्ध (पुं) - वृद्धः 2.6.42.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue