अमरकोषसम्पद्

         

लता (स्त्री) == स्पृक्का

मरुन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी लता लघुः 
वनौषधिवर्गः 2.4.133.1.5

पर्यायपदानि
 मरुन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी लता लघुः।
 समुद्रान्ता वधूः कोटिवर्षा लङ्कोपिकेत्यपि॥

 मरुन्माला (स्त्री)
 पिशुना (स्त्री)
 स्पृक्का (स्त्री)
 देवी (स्त्री)
 लता (स्त्री)
 लघु (पुं)
 समुद्रान्ता (स्त्री)
 वधू (स्त्री)
 कोटिवर्षा (स्त्री)
 लङ्कोपिक (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 समे शाखालते स्कन्धशाखाशाले शिफाजटे।
 पारावताङ्घ्रिः कटभी पण्या ज्योतिष्मती लता।
 लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली॥
 अतिमुक्तः पुण्ड्रकः स्याद्वासन्ती माधवी लता।
 अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ वल्ली तु व्रततिर्लता ।

 लता (स्त्री) - लता 2.4.9.1
 लता (स्त्री) - शाखा 2.4.11.1
 लता (स्त्री) - प्रियङ्गुवृक्षः 2.4.55.2
 लता (स्त्री) - कुन्दभेदः 2.4.72.1
 लता (स्त्री) - ज्योतिष्मती 2.4.150.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue