अमरकोषसम्पद्

         

अनन्ता (स्त्री) == अग्निशिखा

विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.136.2.3

पर्यायपदानि
 विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका॥

 विशल्या (स्त्री)
 अग्निशिखा (स्त्री)
 अनन्ता (स्त्री)
 फलिनी (स्त्री)
 शक्रपुष्पिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा।
 गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा।
 सहस्रवीर्याभार्गव्यौ रुहानन्ताथ सा सिता॥
 रोदनी कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा।

 अनन्ता (स्त्री) - भूमिः 2.1.2.1
 अनन्ता (स्त्री) - धन्वयासः 2.4.92.1
 अनन्ता (स्त्री) - शारिवा 2.4.112.1
 अनन्ता (स्त्री) - दूर्वा 2.4.158.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue