अमरकोषसम्पद्

         

अम्बष्ठा (स्त्री) == अम्ललोणिका

चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बष्ठाम्ललोणिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.140.2.4

पर्यायपदानि
 चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बष्ठाम्ललोणिका॥

 चाङ्गेरी (स्त्री)
 चुक्रिका (स्त्री)
 दन्तशठा (स्त्री)
 अम्बष्ठा (स्त्री)
 अम्ललोणिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका॥
 पाटाम्बष्टा विद्धकर्णी स्थापनी श्रेयसी रसा॥

 अम्बष्ठा (स्त्री) - यूथिका 2.4.71.2
 अम्बष्ठा (स्त्री) - पाटा 2.4.84.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue